Który rodzaj spółki jest najbardziej opłacalny?


Słownik definiuje spółkę jako umowny związek osób fizycznych lub prawnych,oparty na umowie lub statucie, założony w celu działalności gospodarczej.  Istnieje kilka rodzajów działalności, które można pogrupować na kategorie. Wybór najlepszej, zależny jest od indywidualnych preferencji, a także celu danego biznesu.

Spółki można podzielić na:

Najlepszy rodzaj spółki

 • Spółki osobowe są to działalności prawa handlowego, opierające się na współdziałaniu osób będących uczestnikami – wspólnikami danych podmiotów.
  • spółka jawna – minimum 2 wspólników (wymagana zdolność prawna); umowa w formie pisemnej; możliwa rejestracja online; nie wymaga kapitału, księgowość uproszczona; podatnikami są wspólnicy; odpowiedzialność za zobowiązania obejmuje wspólników; wszystkich obejmuje prawo do udziału w zyskach;
  • spółka partnerska – minimum 2 osoby fizyczne (konieczne uprawnienie do wykonywania wolnych zawodów); umowa w formie pisemnej; rejestracja w KRS; nie wymaga kapitału; księgowość uproszczona; podatnikami są partnerzy; brak organów, można powołać zarząd; odpowiedzialność zależna od sporządzenia umowy; partnerzy mają prawo do żądania odsetek od wpłaconego kapitału;
  • spółka komandytowa – minimum 2 wspólników; umowa w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS, możliwa przez Internet; brak kapitału; księgowość pełna; podatnikami są wspólnicy; każdy komplementariusz może reprezentować spółkę; działalność odpowiada własnymi aktywami; udział komplementariuszy jest równy
  • spółka komandytowo – akcyjna – minimum 2 wspólników; statut w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; minimalny kapitał to 50 000 zł; księgowość pełna; podatek dochodowy od osób prawnych (15% lub 19%); występuje walne zgromadzenie, oraz rada nadzorcza; każdy komplementariusz może reprezentować spółkę; biznes odpowiada swoimi aktywami; udział w zyskanych zależny od wniesionego kapitału;
 • Spółki kapitałowe to formy prawne organizacji podmiotów gospodarczych w których najważniejszy jest kapitał czyli majątek. Najczęściej wykorzystywane do prowadzenia dużych przedsiębiorstw.
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – minimum jeden założyciel; umowa w formie aktu notarialnego, lub uproszczona przez Internet; rejestracja tradycyjna lub online; kapitał minimalny to 5000 zł; księgowość pełna; podatek dochodowy od osób prawnych; obecność zarządu, zgromadzenia wspólników; zarząd jest reprezentantem; odpowiedzialność własnymi aktywami; zysk zależny od udziałów
  • spółka akcyjna – minimum jeden założyciel; statut w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; minimalny kapitał wynosi 100 000 zł; wymagana księgowość pełna; podatek dochodowy od osób prawnych; obecność walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej; zarząd jest reprezentantem; odpowiedzialność własnymi aktywami; zysk zależny od liczby akcji;

Wszystkie wymienione formy prowadzenia biznesu mają swoje wady i zalety. Wybór jest zależny od tylko i wyłącznie od Ciebie. Pewne jest to, że warto otworzyć własną działalność. Dzięki temu możemy się spełniać zawodowo i wykonywać swoje pasje, jakiekolwiek by one nie były.

Reklamy

Kapitał własny


Kapitał własny jest źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Stanowi on równowartość wniesionych przez założycieli spółki składników majątku. Osoby, które wnoszą majątek do firmy nabywają prawo do uczestnictwa w podziale zysku.

Kapitał własny występuje pod różnymi nazwami w zależności od formy prawnej podmiotu:

 • w spółce z o.o., w spółce akcyjnej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej – kapitał zakładowy,
 • w spółce jawnej, w spółce cywilnej oraz w spółce partnerskiej – kapitał właścicieli,
 • w spółce komandytowej – suma komandytowa,
 • w jednoosobowej działalności gospodarczej – kapitał właściciela,
 • w spółdzielni – fundusz udziałowy,
 • w przedsiębiorstwach państwowych – fundusz założycielski.

Kapitał własny podmiotu gospodarczego składa się:

 • kapitał podstawowy, którego wysokość uzależniona jest od formy prawnej działalności,
 • należne wpłaty na kapitał podstawowy, czyli zadeklarowane ale nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego,
 • udziały i akcje własne,
 • kapitał zapasowy, który tworzony jest w zależności od formy prawnej działalności,
 • kapitał z aktualizacji wyceny,
 • pozostałe kapitały rezerwowe,
 • zyski lub straty z lat ubiegłych,
 • zysk lub strata netto,
 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Kodeks spółek handlowych


Kodeks spółek handlowych to polska ustawa z dnia 15 września 2000 roku. KSH zastąpił wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy z 1934 roku.

Kodeks spółek handlowych składa się z sześciu tytułów, które dzielone są działami i podrozdziałami:
– Tytuł I dotyczy przepisów ogólnych,
– Tytuł II dotyczy spółek osobowych,
– Tytuł III dotyczy spółek kapitałowych,
– Tytuł IV dotyczy łączenia, podziału i przekształcania spółek,
– Tytuł V dotyczy przepisów karnych,
– Tytuł VI dotyczy zmian w przepisach obowiązujących, przepisów przejściowych i przepisów końcowych.

Kodeks spółek handlowych określa m.in. tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązywania spółek handlowych. KSH zawiera także przepisy normujące łączenie i podział spółek oraz przekształcanie ich w inną spółkę handlową

Spółkami, które reguluje Kodeks spółek handlowych są spółki osobowe i spółki kapitałowe. Kodeks nie reguluje działalności spółek cywilnych, które podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.

Do spółek osobowych zaliczamy:
– spółkę jawną,
– spółkę partnerską,
– spółkę komandytową,
– spółkę komandytowo akcyjną.

Do spółek kapitałowych zaliczamy:
– spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółkę akcyjną.

Krajowy Rejestr Sądowy


Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez określone sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS rozpoczął działalność od 1 stycznia 2001 roku. Zastąpił wcześniej istniejący rejestr handlowych, do którego dostęp był ograniczony.

Dzięki KRS istnieje możliwość uzyskania informacji o przedsiębiorcach, podlegających wpisowi do KRS m.in. spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych. Informacje te można uzyskać w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów:
– rejestru przedsiębiorców,
– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr przedsiębiorców dzieli się na 6 działów. Każdy z nich zawiera konkretne informacje o danym przedsiębiorcy. Wpisy do tego rejestru podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podmioty podlegające ujawnieniu określa załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr dłużników niewypłacalnych – w nim rejestrowane a następnie ujawniane są przypadki nierzetelnej spłaty długów oraz informacje o egzekucjach administracyjnych i cywilnych.

Odwiedź stronę główną!