Spółka z VAT i VAT-UE


Biorąc pod uwagę zakup gotowych spółek istotnym elementem, który powinniśmy wziąć pod uwagę jest pełna dokumentacja spółki.

Często oferowane spółki przez firmy posiadają takie numery rejestracyjne jak: NIP, REGON oraz KRS. Jeżeli interesuje Cię szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej niezbędnym elementem będzie sprawdzenie czy dana spółka posiada numer VAT oraz VAT UE.<

Podmioty gospodarcze, które opierają działanie własnej działalności gospodarczej na wymianie handlowej z krajami UE mają obowiązek zgłoszenia VAT-R oraz VAT-UE. Rejestracja VAT umożliwi czynne uczestnictwo w wewnątrzwspółnotowej wymianie towarów oraz wykonania transakcji na rynku lokalnym.

Dokonanie rejestracji VAT, wymaga czasu oraz złożenie wniosku dlatego lepszą decyzją będzie podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup gotowej spółki z pełną dokumentacją rejestracyjna zaopatrzoną w numery VAT i VAT-UE.

 

Aktualizacja.

W 2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Zmiany mają na celu lepszą weryfikację jednostek, które będą starały się o nadanie numerów VAT oraz podmiotów już zarejestrowanych. Spowodowane są bowiem coraz częściej spotykanymi oszustwami podatkowymi.

Wprowadzona zostanie m.in kaucja rejestracyjna. Zobowiązane do jej wpłaty będą podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Kaucja będzie miała charakter zabezpieczający. Zwracana będzie podatnikowi w całości po okresie jednego roku, w przypadku gdy nie pojawiły się zaległości. O ryzyku wystąpienia zaległości oraz o wysokości kaucji będzie decydował naczelnik Urzędu Skarbowego. Także ten organ będzie zobowiązany do jej poboru.

Warto starać się jeszcze w tym roku o nadanie numerów VAT, gdyż od przyszłego roku będzie to znacznie utrudnione. Możliwa nawet będzie odmowa rejestracji podmiotu w rejestrze VAT.

Reklamy

Jakie prawa ma walne zgromadzenie?


Walne zgromadzenie stanowi najwyższy organ w spółce akcyjnej, komandytowo-akcyjnej oraz spółdzielni. Jego zadaniem jest realizacja uprawnień właścicieli podmiotu do kierowania jej działalności.

Członkowie spółdzielni muszą uczestniczyć na walnym zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na to ile posiada udziałów.

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  • podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  • podejmowanie decyzji  o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i o ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • podejmowanie decyzji o  nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej,
  • emitowanie obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
  • nabywanie własnych akcji;
  • rozstrzyganie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz rezerwowego;

Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd w terminie 6 m-cy po upływie każdego roku obrotowego.

Odpowiedzialność przebijająca w spółkach


Odpowiedzialność przebijająca jest pojęciem związanym ze spółkami kapitałowymi. Określa odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania tej spółki, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność wspólników także będącymi spółkami, a więc odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej.

Ta forma odpowiedzialności polega na uznaniu zobowiązania spółki za zobowiązanie wspólnika.

Spółka z punku widzenia prawa nie istnieje, a zobowiązanie zostało zaciągnięte przez wspólnika. Tego rodzaju działania mogą być związane z nieodpowiednim dokapitalizowaniem spółki niewystarczającego wyodrębnienia majątku spółki od majątku wspólnika oraz przypadków nadmiernej dominacji wspólnika nad spółką.

Odpowiedzialność przebijająca ma miejsce w przypadku, gdy wspólnik wykorzystał spółkę dla pokrzywdzenia jej wierzycieli.

 

Statut w spółce – dowiedz się więcej w naszym wpisie!

Określanie przyczyn uzasadniających wykluczenie wspólnika


W sytuacjach konfliktowych wewnątrz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często pojawia się konieczność wykluczenia jednego udziałowca z grona wspólników. Rozstrzygnięciem tego czy zachodzą ważne przyczyny uzasadniające wyłączenia wspólnika zajmuje się sąd.

Aby mieć kontrolę nad procesem wykluczania wspólnika zaleca się zawarcie w umowie spółki okoliczności uzasadniających wykluczenie udziałowca. Określenie przyczyn uzasadniających wyłączenie stanowi dla sądu ważną wskazówkę. Postanowienia te wskazują rzeczy, które dla wspólników były istotne w momencie powoływania spółki – jeśli dana rzecz nie miałaby znaczenia, nie byłoby o niej wzmianki w umowie. Nie warto jednak tworzyć całej listy uzasadnień, ponieważ jeśli którąś z nich pominiemy sąd może nie uznać jej za ważny, z naszego punktu wiedzenia, powód do wykluczenia wspólnika. Jeśli chcemy uniknąć takiej sytuacji powinniśmy zrezygnować z wprowadzania do umowy postanowień wskazujących ważne powody uzasadniające wykluczenie wspólnika lub zadbać o ich rozsądne i racjonalne opracowanie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu katalogu uzasadnień pozwala pomóc sądowi we właściwej interpretacji sporu toczonego wewnątrz spółki wyeliminować ryzyko pojawienia się sytuacji nieprzewidzianej w umowie.

Podział zysków w spółce z o.o.


Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak wszyscy przedsiębiorcy zakładający własne firmy, liczą na zysk. Pewne jest, że najważniejsze co może przynieść udział w spółce z o.o. to pieniądze, które wypłacane są w postaci dywidend.

Dywidenda to rodzaj dochodu od kapitału, wypłacany udziałowcom spółki po odliczeniu podatku dochodowego. Decyzje o jej przyznaniu podejmuje Zgromadzenie Wspólników według wyznaczonych przepisów i zasad. Jednym z ważniejszych uregulowań jest to mówiące o terminie wypłacania dywidend. Zgodnie z przepisami, dywidenda wypłacana jest tylko i wyłącznie na koniec roku obrotowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana, dlatego najpierw ona odprowadza podatek od wypracowanego zysku, następnie wspólnicy płacą podatek od dywidendy.

Regulacje Kodeksu Spółek Handlowych mówią o tym, że:
– kwota dywidendy nie może przekraczać zysków za poprzedni rok obrachunkowy,
– kwota dywidendy powinna być pomniejszona o niepokryte straty, fundusze i wkład własny, który przeznaczony jest na kapitał zakładowy.