Przedmiot działalności gospodarczej


Załóż z nami swój biznes ! Wróć do strony głównej i dowiedz się więcej!

 

PKD musi zostać określony przez osobę zakładającą własną działalność.

Przedmiot działalności gospodarczej jest zbiorem wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej funkcjonujących w gospodarce narodowej.

Warto pamiętać o tym, że każdy rodzaj działalności posiada swój własny kod.

PKD umożliwia dokonywanie:

  • statystyk
  • ewidencji
  • dokumentacji
  • rachunkowości przedsiębiorstw.

Kody pozwalają dokonać klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

W jaki sposób?

Po wyborze rodzaju działalności przedsiębiorca wybiera odpowiedni kod PKD, który można znaleźć w Internecie lub na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Reklamy

Organy spółki z o.o.


Spółka z o.o. należy do tego rodzaju spółek, w których występują organy, sprawujące kontrolę nad działalnością spółki. Z podobną sytuacją można się spotkać w spółkach akcyjnych, gdzie również prowadzeniem działalności firmy zajmują się organy. Występowanie organów w spółkach z o.o. i akcyjnej odróżnia spółki kapitałowe od spółek osobowych, gdzie zadania organów należą do wspólników.

Organami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są:

  • zarząd spółki,
  • zgromadzenie wspólników,
  • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Zarząd spółki to organ wykonawczy, który składa się z jednego lub wielu członków. Członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników. Zarząd spółki zajmuje się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentacją na zewnątrz.

Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym, który decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących spółki. Zadaniem zgromadzenia wspólników jest także wybór członków do pozostałych organów spółki.

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna są organami nadzorczo-kontrolnymi. Ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki. Powoływanie jednego z tych organów jest obowiązkowe w ściśle określonych przypadkach.

ZOBACZ TEŻ TO!

Przedsiębiorstwo, a firma


Najwyższy czas, aby wyjaśnić zasadniczą różnicę pomiędzy dwoma pojęciami, a mianowicie pomiędzy słowem „przedsiębiorstwo”, a słowem „firma”. Okazuje się bowiem, że osoby prowadzące swoje działalności, bardzo często mylą te pojęcia lub traktują je jako zamienniki. Pojęcia je jednak nie oznaczają tego samego i właśnie dlatego uważamy, iż nadszedł czas, aby wyjaśnić ową różnicę.

Przedsiębiorstwo = jednostka gospodarcza. Jest to wyodrębniony zarówno prawnie, organizacyjnie, produkcyjnie, jak i ekonomicznie podmiot, w ramach którego prowadzona jest działalność gospodarcza. W większości przypadków, istotą działań przedsiębiorstw jest zarówno produkcja dóbr, jak i świadczenie usług.

Firma = nazwa przedsiębiorstwa, w ramach którego prowadzona jest działalność. Jest to niezbędny element każdego przedsiębiorstwa.

Bazując na przepisach zawartych w Kodeksie Cywilnym, możemy stwierdzić, że firmą jest imię oraz nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki, która nie posiada osobowości prawnej.

Podsumowując – każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby swoją działalność prowadzić pod wybraną firmą i przedstawiać się nią w treści umów, aktów prawnych oraz w komunikacji z innymi podmiotami.

Czy warto założyć działalność jednoosobową?


Działalność jednoosobowa jest podmiotem, w przypadku którego wszystkie udziały znajdują się w posiadaniu jedynego wspólnika. Jednak należy pamiętać o tym, iż samodzielne prowadzenie spółki z o.o. jest związane zarówno z licznymi korzyściami, jak i z wadami.

Do obowiązków przedsiębiorcy zakładającego działalność jednoosobową zaliczamy:
– zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego,
– wniesienie wkładów z tytułu kapitału zakładowego,
– dokonanie wyboru członków zarządu,
– złożenie wniosku o wpis danej spółki do KRS (należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu wszystkich udziałów).

Jeśli omawiamy działalność jednoosobową, nie możemy pominąć jej zalety, którą jest fakt, iż jedyny wspólnik nie ma obowiązku zwołania zgromadzenia wspólników, ani konsultowania wszelkich decyzji z pozostałymi wspólnikami, których w tym przypadku nie ma.

Z kolei negatywnym aspektem tej opcji jest to, iż każde oświadczenie woli wspólnika musi zostać sporządzone w formie pisemnej. W praktyce bardzo często zdarzają się naruszenia przepisów dotyczących np. pobierania pieniędzy na podstawie umowy, która już nie obowiązuje. Kolejnym już minusem jednoosobowej spółki z o.o. jest ograniczenie reprezentowania jej przez wspólnika aż do chwili, kiedy zostanie ona wpisana do KRS. Nie należy zapominać również o tym, iż jedyny wspólnik jest traktowany jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą, co zobowiązuje ją do opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.