Spółka z VAT i VAT-UE


Biorąc pod uwagę zakup gotowych spółek istotnym elementem, który powinniśmy wziąć pod uwagę jest pełna dokumentacja spółki.

Często oferowane spółki przez firmy posiadają takie numery rejestracyjne jak: NIP, REGON oraz KRS. Jeżeli interesuje Cię szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej niezbędnym elementem będzie sprawdzenie czy dana spółka posiada numer VAT oraz VAT UE.<

Podmioty gospodarcze, które opierają działanie własnej działalności gospodarczej na wymianie handlowej z krajami UE mają obowiązek zgłoszenia VAT-R oraz VAT-UE. Rejestracja VAT umożliwi czynne uczestnictwo w wewnątrzwspółnotowej wymianie towarów oraz wykonania transakcji na rynku lokalnym.

Dokonanie rejestracji VAT, wymaga czasu oraz złożenie wniosku dlatego lepszą decyzją będzie podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup gotowej spółki z pełną dokumentacją rejestracyjna zaopatrzoną w numery VAT i VAT-UE.

 

Aktualizacja.

W 2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Zmiany mają na celu lepszą weryfikację jednostek, które będą starały się o nadanie numerów VAT oraz podmiotów już zarejestrowanych. Spowodowane są bowiem coraz częściej spotykanymi oszustwami podatkowymi.

Wprowadzona zostanie m.in kaucja rejestracyjna. Zobowiązane do jej wpłaty będą podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Kaucja będzie miała charakter zabezpieczający. Zwracana będzie podatnikowi w całości po okresie jednego roku, w przypadku gdy nie pojawiły się zaległości. O ryzyku wystąpienia zaległości oraz o wysokości kaucji będzie decydował naczelnik Urzędu Skarbowego. Także ten organ będzie zobowiązany do jej poboru.

Warto starać się jeszcze w tym roku o nadanie numerów VAT, gdyż od przyszłego roku będzie to znacznie utrudnione. Możliwa nawet będzie odmowa rejestracji podmiotu w rejestrze VAT.

Reklamy

Umowa spółki z o.o.


Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Wyjątek stanowi umowa spółki zakładanej przez Internet. Wówczas podpisanie umowy sporządzonej zgodnie ze wzorcem udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie wymagało obecności notariusza.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące:
– firmy i siedziby spółki,
– przedmiotu działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– liczba udziałów wspólników,
– wartość nominalna udziału,
– czas trwania spółki (jeśli jest określony).

Czym różni się umowa spółki od aktu założycielskiego?

Akt założycielski spółki z o.o. to po prostu umowa spółki, tyle że zawarta przez udziałowca posiadającego 100 % udziałów. Akt założycielski również sporządzany jest w formie aktu notarialnego albo przy wykorzystaniu wzorca umowy z systemu teleinformatycznego. Treść aktu założycielskiego nie różni się od umowy, tyle że udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedna osoba i ona wnosi z tego tytułu wkłady. Jedyny wspólnik może również zadecydować o obsadzie Zarządu spółki lub Rady Nadzorczej, która następnie wybierze Zarząd.

Czy mogę zarejestrować spółkę z o.o. będąc za granicą?


Możliwość taka istnieje, a sposobów na jej przeprowadzenie jest nawet kilka.

I
Wszelkie dokumenty niezbędne do jej rejestracji w KRS można przesłać pocztą. Kolejno członkowie zarządu, którzy przebywają za granicą muszą je podpisać i przekazać swoim pełnomocnikom, którzy reprezentują ich w postępowaniu rejestrowym oraz składają całość dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

II
Spółkę z o.o. można zarejestrować za pomocą trybu S24. Do tego wystarczy jedynie komputer z dostępem do Internetu. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości przedsiębiorca wypełnia formularz odpowiednimi danymi, program samodzielnie generuje wniosek i przesyła go do należytych urzędów. Niestety tym sposobem przedsiębiorca nie ma możliwości ingerowania w treść umowy.

III
Przedsiębiorca może zdecydować się także na zakup gotowej spółki z o.o.. W tym celu musi udzielić pełnomocnictwa osobie, która w jego imieniu dokona zakupu spółki, czyli złoży podpis na umowie spółki u notariusza. Pełnomocnictwo to powinno dotyczyć również możliwości reprezentowania spółki przed sądem rejestrowym.

Jak założyć jednoosobową działalność krok po kroku?


Działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkowa prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany. Osoby prowadzące taką aktywność zobowiązane są zatem do jej rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1, a następnie złożyć go w urzędzie miasta lub gminy. Dostarczyć można go także listem poleconym bądź drogą elektroniczną z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Gdy rejestracja przebiegnie pomyślnie wówczas należy podjąć czynności zmierzające do pozyskania numeru REGON i NIP.
Numer Identyfikacji Podatkowej zostaje przyznany po rejestracji i jest niezbędny do celów podatkowych. Numer Regon służy do utrzymywania kontaktu firmy z urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania. Do wyboru przedsiębiorcy jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy etap, gdyż bezpośrednio wpływa na dalsze funkcjonowanie firmy.

Ostatnim już elementem, który powinniśmy zrobić zakładając jednoosobową działalność gospodarczą jest otworzenie firmowego konta bankowego. W przypadku niewielkiej działalności nie ma obowiązku zakładania osobnego konta dla firmowych finansów jednak ze względów formalnych będzie to dobrym rozwiązaniem.

dzialalnosc_gospodarcza.png

Organy w spółce akcyjnej


Spółka akcyjna ze względu na swoją złożoną strukturę zazwyczaj wybierana jest do prowadzenia największych przedsiębiorstw.

Wyróżniamy następujące organy S.A

Zarząd
Jest powoływany przez radę nadzorczą i musi składać się z nie mniej niż jednego członka, którego kadencja trwa nie więcej niż 5 lat. Ta sama osoba może być jednak wybierana na kolejne kadencje. Zarząd spółki akcyjnej zajmuje się jej reprezentacją, a także prowadzi jej sprawy. Reprezentacja dotyczy zarówno spraw sądowych i pozasądowych. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy wówczas, aby złożyć oświadczenie w imieniu spółki potrzeba minimum dwóch członków. Uchwały natomiast podejmowane są większością głosów.

Rada Nadzorcza
Jest organem kontroli, który prowadzi nadzór we wszystkich aspektach działalności. Powoływana jest przez walne zgromadzenie. Jej kadencja trwa maksymalnie 5 lat, a członków nie może być mniej trzech, w przypadku spółek publicznych pięciu.
W radzie nadzorczej nie może zasiadać adwokat, radca prawny, główny księgowy, kierownik oddziału, likwidator oraz członek zarządu.

Walne zgromadzenie wspólników
Jest to naczelny organ w spółce akcyjnej. Zajmuje się reprezentowaniem akcjonariuszy do kierowania sprawami spółki. Wyróżniamy zwyczajne zgromadzenie wspólników powoływane do pół roku od zakończenia roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia organom spółki absolutorium, a także by podjąć uchwałę o podziale zysku spółki bądź pokryciu jej strat oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zwołują akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

organy_spolka_akcyjna.png